Prevencia

Prevencia      
             
Cieľom Centra pre rodinu je podporovať manželstvo, rodinu a medziľudské vzťahy na základe kresťanských hodnôt. Chceme napomáhať zdravému fungovaniu rodiny prostredníctvom svojich aktivít ako sú: 

Prednášky

Pripravujeme zaujímavé prednášky z rôznych oblastí života rodiny... Chceme pozývať na prednášky odborníkov, lebo veríme, že viac informácií pomáha vyhnúť sa problémom. Chceme pozývať manželov, ktorí by sa s nami podelili o svoje skúsenosti, radosti i starosti, lebo veríme, že osobné svedectvo nás môže povzbudiť. Prednášky bývajú vždy tretí pondelok v mesiaci, v refektári Piaristického gymnázia v Trenčíne.

Diskusné večery s rektorom kostola piaristov - p. Franekom

Raz do mesiaca sa konajú diskusné večery s rektorom piaristického kostola - p. Franekom. Témy diskusií sú zamerané na aktuálne otázky a problémy veriaceho človeka. Besedy sa budú konať približne raz za mesiac, o témach a termínoch vás budeme informovať na stránke.

Príprava snúbencov

Príprava na manželstvo v základnej forme prebieha v spolupráci s farnosťami. Pozostáva z troch stretnutí s kňazom vo farnosti a troch stretnutí s manželmi a lektormi (lekárom a psychológom), ktoré zastrešuje Centrum pre rodinu. Jedenkrát ročne - na jar - ponúkame rozšírenú prípravu v deviatich stretnutiach, troch s kňazom a šiestich s manželmi. Cieľom prípravy je pomôcť snúbencom s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vstupe do manželstva a poradiť im, ako ich riešiť. Osobnými svedectvami sa snažíme poukázať na východiská z kritických situácií, ktoré manželský život a výchova detí prináša.

Snúbenci sa môžu prihlásiť na náuky na stránke: http://trencin.fara.sk/nauky/

Snúbenecké stretko

Snúbenecké stretko je program, ktorý v skupinke trocha až štyroch snúbeneckých párov uvažujúcich o vstupe do manželstva ponúka odpovede na rôzne otázky. Ide o systematickú prípravu na manželstvo navždy, ktorej výhodou je, že okrem kvalitného odborného prístupu, si snúbenci môžu vytvoriť navzájom medzi sebou aj prirodzené priateľstvá, čím položia základ budúceho spoločenstva manželov - rodín. Náplňou týchto stretiek je pomáhať správne nastaviť očakávania od manželského života, naučí ich umeniu láskavej komunikácie. Počas stretávania sa, snúbenci zistia ako dobre sa vzájomne poznajú, alebo čo s krízami, hádkami a obavami, ktoré určite prídu a čo bude potom keď prídu deti.

Nejedná sa o bezprostrednú prípravu na sobáš a vyslúženie si sviatosti manželstva, ale o prípravu na život v manželstve v diskrétnej, úprimnej a otvorenej atmosfére.

Bližšie informácie poskytneme ak nám napíšete na info@cprtrencin.sk

Manželské stretká

Manželské stretká združujú manželské páry a rodiny z Trenčína a širokého okolia. Je to ideálny priestor na spoločný rast vo svätosti, na vytváranie úprimných vzťahov a dôverné rozhovory o ceste manželov k sebe a k Bohu. Ich náplňou je aj modlitba, preberanie rôznych tém týkajúcich sa manželstva, zdieľanie sa o manželských a rodičovských radostiach a starostiach spoločne s inými manželmi a rodičmi, ktorí prežívajú niečo podobné a zápasia na tých istých frontoch.  Ich súčasťou je aj prežívanie Božej prítomnosti v našich životoch a taktiež čítanie a rozoberanie Svätého Písma. Usilujeme sa o obnovu a ozdravenie rodiny.Kladieme dôraz na pevný a zdravý manželský zväzok a zdravú rodinu považujeme za nutný predpoklad zdravej a prosperujúcej spoločnosti.
Členovia manželáckeho spoločenstva sa aktívne zapájajú do života farnosti, organizujú rôzne výlety, pracovné aktivity a modlitbové akcie, ktoré sú otvorené aj pre širokú verejnosť. Je to priestor, kde sú vytvorené všetky predpoklady na to, aby sa vytvorili hlboké vzťahy. Tieto vzťahy nie sú postavené na prirodzených sympatiách, ale sú vybudované na pevnej skale, ktorou je Ježiš. Ak máte záujem pridať sa k nám, napíšte na adresu "stretko @ cprtrencin.sk" bez medzier a ozveme sa vam.

Manželské večery

Kurz Manželské večery má ambíciu pomôcť manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Je to výborná príležitosť pre manželov stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby si manželia mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. Každý večer budú môcť manželia spolu rozprávať a vzájomne sa načúvať v príjemnom prostredí aj s občerstvením. Vytvoríme im dostatok času na rozhovor o téme večera. Kurz Manželské večery pozostáva z 8 tematických stretnutí, každé stretnutie trvá 2-3 hod.

Kurz symptotermálnej metódy prirodzene plánovaného rodičovstva

Kurz organizovaný v spolupráci s Ligou pár páru. Obsahom kurzu je predstavenie príznakov ženskej plodnosti, ich vyhodnotenie kvôli predchádzaniu tehotenstva, ale aj túžbe tehotenstvo dosiahnuť. Kurz pozostáva z 3 stretnutí. Účasť oboch partnerov je vhodná.

Kurz efektívneho rodičovstva

Ide o ucelený systém vzdelávacieho programu efektívneho rodičovstva pre skupinu rodičov. Je to zážitkovo vedený program (hranie úloh, riešenie modelových situácií, a pod.), v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu, dostávajú pracovné listy a námety na domáce precvičovanie. Zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií. Zavedie vás do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí. Kurz prebieha formou deviatich štvorhodinových stretnutí. V súčasnosti jeden kurz už prebieha, plánujeme ho znovou zorganizovať, podľa záujmu. Viac informácií...

Modlitby matiek

Ponúkame príležitosť pre matky, ktoré sa chcú spoločne modliť za svoje deti a vnúčatá. Počas stretnutí sa matky zjednocujú v modlitbe za svoje deti a odovzdávajú ich do Božích rúk. V skupinkách, najlepšie v počte do osem matiek, sa pomocou modlitby a vzájomnej podpory naučia dôverovať Bohu a jedna druhej. V atmosfére mlčanlivosti a pochopenia sa ich starosti a bremená môžu stať ľahšími. 

V Trenčíne a v okolí sa pravidelne stretáva už mnoho matiek, ktoré takýmto spôsobom prosia za svoje deti. Rady privítame aj vás a pomôžeme vám pri vzniku novej - vašej skupinky.

Modlitby otcov

V Trenčíne sa stretávajú minimálne 3 skupiny chlapov na Modlitbách otcov. Je dobré raz za čas sa odpútať od každodenných starostí, zabudnúť na chvíľu na problémy a stretnúť sa s priateľmi a s Otcom. Dve skupiny sa stretávajú každý párny utorok, prvá o 20:00 v prístavbe kostola na Juhu, druhá, v ktorej sú otcovia aj so svojimi dospievajúcimi synmi o 19:00 na fare v Trenčianskych Biskupiciach. Tretia skupina sa stretáva po rodinách. Stretnutia na Juhu bývajú vyhlasované vo farských oznamoch. Naše stretnutia sú otvorené pre každého muža, ktorý nechce byť sám a nájde si čas a odvahu prísť.  Viac informácií o Modlitbách otcov nájdete na stránke www.modlitbyotcov.sk

Stretká detí - Katechézy Dobrého Pastiera

Deti a dospelí prežívajú vieru úplne inak. Sú to dva odlišné svety.
Katechéza sa snaží zamerať práve na ten detský svet, na ich prežívanie viery, vnímanie pomôcok a aktivít, cez ktoré môžu poznávať Boha milujúceho Otca. Ide o prepracovaný a celosvetovo používaný program, ktorého autorkami sú Sofia Cavalletti, talianská teologička a Gianna Gobbi, študentka Márie Montessoriovej.
Zatiaľ pracujeme v I. stupni programu a venujeme sa deťom vo veku 3-6 rokov. V tomto školskom roku sme za  pomoci milosrdných sestier sv. Vincenta zriadili nové átrium. Radi Vás privítame. Bližšie info na plagáte.

Program Otec a syn

Progam Otec a syn sa organizuje zväčša víkendovým podujatím, je určený pre otcov a ich synov vo veku 14 - 16 rokov. Otcovia a synovia trávia čas vo dvojiciach pri aktivitách naplnených spoluprácou pri budovaní, zvládaní rôznych situácií. Majú možnosť vypočuť si prednášky na duchovné témy, o ktorých diskutujú buď spoločne alebo oddelene otcovia a synovia. Lebo „z chlapca sa nestane muž len dospievaním, prirodzeným rastom. Do dospelosti ho treba voviesť. Práve mužmi, ktorí tú cestu už prešli..."

Program Otec a dcéra

Viete, že otec je pre dcéru prvý a veľmi dôležitý muž v jej živote a je jej vzorom pre jej budúceho partnera? Dievčatá si vytvárajú mužské vzory, veľa pozorujú a vnímajú. Je dôležité, aby nás naše dcéry videli ako skutočných chlapov v chlapskom spoločenstve.

Otec a dcéra je dobrodružno-zážitkový program (víkendovka), založený na vzájomnom prežívaní spoločného času otca s dcérou, s cieľom nájsť novú kvalitu svojho vzťahu.
Nikto z mužov ženu nepredurčí, neposilní alebo nezraní viac než jej otec.  

Rodinný teambuilding

Ak chcete so svojou rodinou zmysluplne stráviť voľný čas a vytvoriť si tak nové spoločné zážitky, prihláste sa na rodinný teambuilding. Preveríte si šikovnosť a súdržnosť vašej rodiny v rôznorodých disciplínach a zabavíte sa na hrách prispôsobených rodinám.
Ide o približne 2-3 hodinové popoludnie, s účasťou 2 rodín s deťmi staršími ako 12 rokov. 

„Najšťastnejšími okamihmi môjho života, bolo tých pár, ktoré som prežil v kruhu svojej rodiny.“ Thomas Jefferson

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne sú určené pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoju kreativitu a tvorivé zručnosti. Každé stretnutie je zamerané na inú tému (napr. vytvorenie adentného kalendára, vianočných ozdôbo z priadze a pod.). Stretnutia sú jedenkrát za mesiac v priestoroch Centra pre rodinu Trenčín

Južanček

Južanček je herňa pre deti formou materského centra. Je priestorom pre celú rodinu, ale predovšetkým pre rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Južanček je vhodný pre rodičov s najmenšími detičkami. Sídlime na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh v budove Kultúrneho centra. Vchod do knižnice, 2.posch.

Viac o Južančeku a plánovaných aktivitách pre deti. 

 

Ak vás niektorý z programov zaujal, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@cprtrencin.sk.

Prehľad mesiaca

Najnovšie články

Deň rodiny v Trenčíne 2019

11. apríl 2019

Prijmite naše pozvanie na 4. ročník podujatia Deň rodiny v Trenčíne, ktorý sa bude niesť v duchu motta: “V obci i meste rodina na prvom mieste”.

V roku 2018 sme pre Vás zrealizovali päť pekných prednášok

26. február 2019

V roku 2018 sme pre Vás pripravili päť zaujímavých a hodnotných prednášok s rodinnou tematikou:

Manželská hra NTM 2019

25. február 2019

Národný týždeň manželstva 2019 je úspešne za nami. Pre manželské páry bolo v Trenčíne pripravených niekoľko zaujímavých ponúk. Manželia si mohli upevniť vzťah počas spoločných aktivít - napr. obnovou manželských sľubov počas rodinnej sv. omše alebo na Hodine spoločenského tanca, Kurze manželské večery, večernom programe DUET tour s interaktívnym workshopom 7 pilierov manželstva, či vybrať sa spoločne za kultúrou do galérie alebo na divadelné predstavanie.

Výstava obrazov autorky Dagmar Červeňanskej ,,Madona s dieťaťom”

12. február 2019

V priebehu mesiacov február až apríl bude v Centre pre rodinu Trenčín výstava obrazov autorky Dagmar Červeňanskej, ktorá je výnimočná svojou pestrofarebnosťou a ukľudňujúcim dojmom.

2% pre CPR Trenčín v roku 2019

28. január 2019

Ak chcete prejaviť podporu centru pre rodinu, darujte percentá z vašich daní nášmu občianskemu združeniu CPR Trenčín. Váš záujem a podpora nás posúva ďalej. Ďakujeme.

Archív článkov

0940 785 275 info@cprtrencin.sk Farská 12, 911 01 Trenčín facebook.com/cprtrencin
© 2015-2019 Centrum pre rodinu Trenčín Všetky práva vyhradené.
Tvorba web stránok - Ján Ďuriga