Prevencia

Prevencia      
             
Cieľom Centra pre rodinu je podporovať manželstvo, rodinu a medziľudské vzťahy na základe kresťanských hodnôt. Chceme napomáhať zdravému fungovaniu rodiny prostredníctvom svojich aktivít ako sú: 

Prednášky

Pripravujeme zaujímavé prednášky z rôznych oblastí života rodiny. Chceme pozývať odborníkov, lebo veríme, že viac informácií pomáha vyhnúť sa problémom. Chceme pozývať manželov, ktorí by sa s nami podelili o svoje skúsenosti, radosti i starosti, lebo veríme, že osobné svedectvo nás môže povzbudiť. Prednášky bývajú vždy tretí pondelok v mesiaci, v refektári Piaristického gymnázia v Trenčíne.

Diskusné večery s rektorom kostola piaristov - p. Franekom

Približne raz do mesiaca sa konajú diskusné večery s rektorom piaristického kostola - p. Franekom. Témy diskusií sú zamerané na aktuálne otázky a problémy veriaceho človeka. O témach a termínoch vás budeme informovať na stránke.

Príprava snúbencov

Keďže zodpovedná príprava do manželstva nespočíva iba v zabezpečení svadobného dňa, ponúkame snúbencom možnosť zažiť hlbšiu formu prípravy. Táto príprava pozostáva z víkendového stretnutia snúbencov s manželmi - lektormi. Počas víkendu dostanú snúbenci množstvo dôležitých informácií, ale hlavne osobných svedectiev o tom, ako sa na život v manželstve môžete seriózne pripraviť. Táto “víkendovka” nahrádza všetky náuky s kňazom, s lekárom, s manželmi (all in one) a je potrebné ju absolvovať v celej dĺžke. 

Cieľom prípravy je pomôcť snúbencom nielen s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vstupe do manželstva, ale aj ponúknuť im spôsoby a možnosti ako ich riešiť. Osobnými svedectvami a budovaním vzťahov sa snažíme poukázať na východiská z kritických situácií, ktoré manželský život a výchova detí prináša.

Pre absolvovanie takejto víkendovej prípravy sa snúbenci musia prihlásiť na stránke: http://nauky.cprtrencin.sk/

Snúbenecké stretko

Snúbenecké stretko je program, ktorý v skupinke troch až štyroch snúbeneckých párov uvažujúcich o vstupe do manželstva, ponúka odpovede na rôzne otázky. Ide o systematickú prípravu na manželstvo navždy, ktorej výhodou je, že okrem kvalitného odborného prístupu, si snúbenci môžu vytvoriť navzájom medzi sebou aj prirodzené priateľstvá, čím položia základ budúceho spoločenstva manželov - rodín. Náplňou týchto stretiek je pomáhať správne nastaviť očakávania od manželského života, naučí ich umeniu láskavej komunikácie. Počas stretávania sa snúbenci zistia, ako dobre sa vzájomne poznajú alebo čo s krízami, hádkami a obavami, ktoré určite prídu a čo bude potom, keď prídu deti.

Nejedná sa o bezprostrednú prípravu na sobáš a vyslúženie si sviatosti manželstva, ale o prípravu na život v manželstve v diskrétnej, úprimnej a otvorenej atmosfére.

Bližšie informácie poskytneme, ak nám napíšete na info@cprtrencin.sk

Manželské stretká

Manželské stretká združujú manželské páry a rodiny z Trenčína a širokého okolia. Je to ideálny priestor na spoločný rast vo svätosti, na vytváranie úprimných vzťahov a dôverné rozhovory o ceste manželov k sebe a k Bohu. Ich náplňou je aj modlitba, preberanie rôznych tém týkajúcich sa manželstva, zdieľanie sa o manželských a rodičovských radostiach a starostiach spoločne s inými manželmi a rodičmi, ktorí prežívajú niečo podobné a zápasia na tých istých frontoch.  Ich súčasťou je aj prežívanie Božej prítomnosti v našich životoch a taktiež čítanie a rozoberanie Svätého Písma. Usilujeme sa o obnovu a ozdravenie rodiny.Kladieme dôraz na pevný a zdravý manželský zväzok a zdravú rodinu považujeme za nutný predpoklad zdravej a prosperujúcej spoločnosti.
Členovia manželáckeho spoločenstva sa aktívne zapájajú do života farnosti, organizujú rôzne výlety, pracovné aktivity a modlitbové akcie, ktoré sú otvorené aj pre širokú verejnosť. Je to priestor, kde sú vytvorené všetky predpoklady na to, aby sa vytvorili hlboké vzťahy. Tieto vzťahy nie sú postavené na prirodzených sympatiách, ale sú vybudované na pevnej skale, ktorou je Ježiš. Ak máte záujem pridať sa k nám, napíšte na adresu "stretko @ cprtrencin.sk" bez medzier a ozveme sa vam.

Manželské večery

Kurz Manželské večery má ambíciu pomôcť manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Je to výborná príležitosť pre manželov stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby si manželia mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. Každý večer budú môcť manželia spolu rozprávať a vzájomne sa načúvať v príjemnom prostredí s občerstvením. Vytvoríme im dostatok času na rozhovor o téme večera. Kurz Manželské večery pozostáva z 8 tematických stretnutí, každé stretnutie trvá 2-3 hod.

Kurz symptotermálnej metódy prirodzene plánovaného rodičovstva

Kurz organizovaný v spolupráci s Ligou pár páru. Obsahom kurzu je predstavenie príznakov ženskej plodnosti, ich vyhodnotenie kvôli predchádzaniu tehotenstva, ale aj túžbe tehotenstvo dosiahnuť. Kurz pozostáva z 3 stretnutí. Účasť oboch partnerov je vhodná.

Kurz efektívneho rodičovstva

Ide o ucelený systém vzdelávacieho programu efektívneho rodičovstva pre skupinu rodičov. Je to zážitkovo vedený program (hranie úloh, riešenie modelových situácií, a pod.), v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu, dostávajú pracovné listy a námety na domáce precvičovanie. Zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií. Zavedie vás do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí. Kurz prebieha formou deviatich štvorhodinových stretnutí. Viac informácií...

Modlitby matiek

Ponúkame príležitosť pre matky, ktoré sa chcú spoločne modliť za svoje deti a vnúčatá. Počas stretnutí sa matky zjednocujú v modlitbe za svoje deti a odovzdávajú ich do Božích rúk. V skupinkách, najlepšie v počte do osem matiek, sa pomocou modlitby a vzájomnej podpory naučia dôverovať Bohu a jedna druhej. V atmosfére mlčanlivosti a pochopenia sa ich starosti a bremená môžu stať ľahšími. 

V Trenčíne a v okolí sa pravidelne stretáva už mnoho matiek, ktoré takýmto spôsobom prosia za svoje deti. Rady privítame aj vás a pomôžeme vám pri vzniku novej - vašej skupinky.

Modlitby otcov

V Trenčíne sa stretávajú minimálne 3 skupiny chlapov na Modlitbách otcov. Je dobré raz za čas sa odpútať od každodenných starostí, zabudnúť na chvíľu na problémy a stretnúť sa s priateľmi a s Otcom. Dve skupiny sa stretávajú každý párny utorok, prvá o 20:00 v prístavbe kostola na Juhu, druhá, v ktorej sú otcovia aj so svojimi dospievajúcimi synmi o 19:00 na fare v Trenčianskych Biskupiciach. Tretia skupina sa stretáva po rodinách. Stretnutia na Juhu bývajú vyhlasované vo farských oznamoch. Naše stretnutia sú otvorené pre každého muža, ktorý nechce byť sám a nájde si čas a odvahu prísť.  Viac informácií o Modlitbách otcov nájdete na stránke www.modlitbyotcov.sk

Stretká detí - Katechézy Dobrého Pastiera

Cieľom katechéz je pomocou pripraveného prostredia a vhodných materiálov pomôcť dieťaťu, aby sa priblížilo k Bohu a malo s ním dôverný vzťah. Miesto, kde sa to deje, sa nazýva átrium. Miesto modlitby a práce detských rúk, kde sa deťom prezentujú vybrané témy z Biblie a liturgie. Ide o prepracovaný a celosvetovo používaný program, ktorého autorkami sú Sofia Cavalletti, talianská teologička a Gianna Gobbi, študentka Márie Montessoriovej.

Program Otec a syn

Progam Otec a syn sa organizuje zväčša víkendovým podujatím, je určený pre otcov a ich synov vo veku 14 - 16 rokov. Otcovia a synovia trávia čas vo dvojiciach pri aktivitách naplnených spoluprácou pri budovaní, zvládaní rôznych situácií. Majú možnosť vypočuť si prednášky na duchovné témy, o ktorých diskutujú buď spoločne alebo oddelene otcovia a synovia. Lebo „z chlapca sa nestane muž len dospievaním, prirodzeným rastom. Do dospelosti ho treba voviesť. Práve mužmi, ktorí tú cestu už prešli..."

Program Otec a dcéra

Viete, že otec je pre dcéru prvý a veľmi dôležitý muž v jej živote a je jej vzorom pre jej budúceho partnera? Dievčatá si vytvárajú mužské vzory, veľa pozorujú a vnímajú. Je dôležité, aby nás naše dcéry videli ako skutočných chlapov v chlapskom spoločenstve.

Otec a dcéra je dobrodružno-zážitkový program (víkendovka), založený na vzájomnom prežívaní spoločného času otca s dcérou, s cieľom nájsť novú kvalitu svojho vzťahu.
Nikto z mužov ženu nepredurčí, neposilní alebo nezraní viac než jej otec.  

Rodinný teambuilding

Ak chcete so svojou rodinou zmysluplne stráviť voľný čas a vytvoriť si tak nové spoločné zážitky, prihláste sa na rodinný teambuilding. Preveríte si šikovnosť a súdržnosť vašej rodiny v rôznorodých disciplínach a zabavíte sa na hrách prispôsobených rodinám.
Ide o približne 2-3 hodinové popoludnie, s účasťou 2 rodín s deťmi staršími ako 12 rokov. 

„Najšťastnejšími okamihmi môjho života, bolo tých pár, ktoré som prežil v kruhu svojej rodiny.“ Thomas Jefferson

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne sú určené pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoju kreativitu a tvorivé zručnosti. Každé stretnutie je zamerané na inú tému (napr. vytvorenie adentného kalendára, vianočných ozdôbo z priadze a pod.). Stretnutia sú jedenkrát za mesiac v priestoroch Centra pre rodinu Trenčín

Južanček

Južanček je herňa pre deti formou materského centra. Je priestorom pre celú rodinu, ale predovšetkým pre rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Južanček je vhodný pre rodičov s najmenšími detičkami. Sídli na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh v budove Kultúrneho centra.

Viac o Južančeku a plánovaných aktivitách pre deti. 

 

Ak vás niektorý z programov zaujal, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@cprtrencin.sk.

Chcem podporiť CPR

Prehľad mesiaca

Najnovšie články

A je to tu znova

2. december 2021

Po polroku relatívne pokojného obdobia sa nám vrátil lockdown, teda „obmedzovač pohybu“, ktorý každý nejakým spôsobom zvládame, alebo aj nezvládame...

Lampiónový sprievod Sv. Martina 2021

20. november 2021

Po dvoch rokoch sa opäť rozžiarili tváre starších, mladších i najmenších detí počas Lampiónového sprievodu sv. Martina, ktorý sa konal v piatok 12. novembra.

Realizácia projektu Pódiové zátišie

16. november 2021

Centrum pre rodinu Trenčín zrealizovalo vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci environmentálneho programu Zelené oči projekt s názvom Pódiové zátišie.  Cieľom projektu bola úprava priestoru v okolí pódia tak, aby z neho vznikla príťažlivá zóna, ktorá by zapadla do celkového vzhľadu. Podmienkou bolo zachovanie a zlepšenie kvality prostredia na využívanie pre pravidelné akcie ako napr. detské divadielko, diskusie, kvízy, či koncerty. Motiváciou pre úpravu tejto časti záhrady bola potreba sfunkčniť a  a upraviť tento zanedbaný priestor.  Zámerom bolo, aby v rámci tohto priestoru za pódiom ako aj povedľa neho, vznikla príjemná oddychová zóna, kde si môžu návštevníci posedieť, a zároveň vytvoriť  zázemie pre účinkujúcich.

Nakupujete cez internet?

29. október 2021

Podporte nás pri nakupovaní v internetových obchodoch, bez toho, aby vás to stálo jediný cent navyše. Ak nakupujete cez internet a chcete nás zároveň podporovať, pridajte si do prehliadača tohto pomocníka: https://dobromat.sk/rozsirenie/pridat Tento pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi to, že časť vašej útraty poputuje na podporu našich aktivít. Ak si pomocníka nepridáte, je potrebné pred každým nákupom navštíviť stránku https://dobromat.sk Na stránke vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a naše združenie CPR Trenčín. Následne budete presmerovaní do vybraného internetového obchodu, v ktorom môžete nakúpiť. Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu príspevok. Dobromat ho následne pošle na náš účet a my ho použijeme na našu činnosť. Dôležité je vedieť to, že cena nákupu zostáva rovnaká. Nezáleží na tom, či sa do internetového obchodu dostanete cez Dobromat alebo priamo. Používanie Dobromatu, vás nestojí ani cent navyše. Aj napriek tomu nám však svojím nákupom prispejete sumou vo výške niekoľkých %.ĎAKUJEME!

Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou

18. október 2021

Na prahu nového desaťročia, kedy sa reálny svet spája s tým virtuálnym, kedy jeden lajk znamená viac než nedeľné priateľské posedenie pri káve, sme sa rozhodli ponúknuť širokej verejnosti možnosť zlepšiť svoje počítačové zručnosti prostredníctvom kurzu zameraného na komunikačné technológie.

Archív článkov

0940 785 275 info@cprtrencin.sk Farská 12, 911 01 Trenčín facebook.com/cprtrencin
© 2015-2021 Centrum pre rodinu Trenčín Všetky práva vyhradené.
Tvorba web stránok - Ján Ďuriga