Prednáška pátra Trizuljaka

24. november 2017 udalosť
Prednáška pátra Trizuljaka

Sprevádzanie rozvedených v duchu exhortácie Amoris laetitia – Radosť lásky formou projektu rozVEDENÍ k Bohu je odpoveďou Cirkvi na potreby rozvedených.

20.11.2017 sa v refektári Piaristického gymnázia Trenčín uskutočnila prednáška pátra Mateja Trizuljaka z rehole saletínov v Brusne. Učastníci mali možnosť vypočuť si ako sa dá nájsť smer života v radosti a láske aj po rozpade manželstva.

Účelom projektu rozVEDENÍ k Bohu je sprevádzať pastoráciou tých, ktorí sú poznačení rozpadom manželstva, ukázať im ďalší možný smer v živote. Páter Trizuljak uviedol: „Veríme, aj keď sa to zdá niekedy dosť paradoxné, že v každej rodine napriek náročným situáciám je možné žiť radosť lásky. Podmienkou ostáva, či členovia rodiny a predovšetkým rodičia dovolia, aby boli ako rozvedení aj VEDENÍ k Bohu.“

Pilierom tejto pastorácie je exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia ako dokument o láske v rodine, ktorý rozšíril horizonty sprevádzania rozvedených.
Základné smerovanie pastorácie rozvedených je založené na:
   - osobitnom rozlišovaní situácie každého rozvedeného, načúvaní im
   - prijatí a prejavení pochopenia pre utrpenie ľudí t.j. vcítenia sa do rozpoloženia druhého človeka
   - poukázaní na odpustenie prirovnané k ceste, na ktorej pôsobí milosť
   - nevyhnutnosti pastorácie zmierenia, sprostredkovaní mediácie pri sporoch

Páter Trizuljak priblížil prítomným konkrétne kroky pastorácie. Rehoľa Misionárov Matky Božej Lasalettskej pozýva rozvedených na duchovné obnovy. Sú inšpirované cestou spoločenstva Famillie Solitude Myriam z Kanady, ktoré sa už od 80-tych rokov 20. storočia venuje pastorácií rozvedených. Prvé tri etapy sú spoločné pre rozvedených, ktorí zostali samy ako aj pre rozvedených a znovuzosobášených. Sú to:
    - prijatie svojej situácie
    - odpustenie
    - zmierenie 

Obsah exhortácie Amoris letitia ozrejmil páter Trizuljak v nasledujúcich troch bodoch:

1. Láska matky a otca
Predpokladajúc, že civilne rozvedení majú dieťa, môžu odkrývať radosť lásky, keď plnia rodičovské povinnosti. Citoval bod 172. exhortácie, ktorý hovorí: Každé dieťa má právo prijímať lásku matky aj otca. Obaja sú nevyhnutní na jeho celistvé a harmonické dozrievanie. Obaja prispievajú, každý odlišným spôsobom, k rastu dieťaťa. Rešpektovať dôstojnosť dieťaťa znamená uznávať jeho potrebu a prirodzené právo mať matku i otca. Ak pre nejaký nevyhnutný dôvod jeden z dvojice chýba, je dôležité hľadať spôsob ako ho vynahradiť – pre dobro dozrievania dieťaťa.

Pápež František zdôraznil účasť otca a matky na diele lásky samého Boha. Keď ako muž a žena zlyhali vo vzťahu k sebe navzájom, je pre nich náročnejšie byť sprostredkovateľmi lásky nebeského Otca.

Rozvod nechápeme ako nevyhnutný dôvod neprítomnosti jedného z rodičov vo výchovnom procese dieťaťa.

Z mnohých z prípadov pastoračnej praxe pátra Trizuljaka vyplýva, že rozvedená matka často zostáva s deťmi sama. Otcovia sa stretávajú s nimi zriedkavejšie alebo vôbec. „Neprítomnosť otca vážne poznačuje rodinný život, výchovu detí a ich začlenenie do spoločnosti...“(AL 55)

„Ak napríklad žena musí dieťa vychovávať sama kvôli odluke alebo pre iné príčiny a musí pracovať bez možnosti, aby ho zverila inej osobe, dieťa vyrastá v opustenosti a je tým vystavené všetkým druhom rizík, jeho osobné dozrievanie je ohrozené.“ (AL 49)

Preto sa pastorácia snaží hľadať spôsob ako vynahradiť neprítomnosť otca, prípadne aj matky. Pápež zdôrazňuje, že Cirkev sa musí v podobných situáciách osobne postarať o matku aj dieťa. Náhradou sa tu rozumie v prvom rade preukázanie pomoci. Počas duchovných obnov alebo v osobných stretnutiach sa páter snaží poznať situáciu konkrétnej osoby. Potrebné sa ukazuje slovo povzbudenia a zdôraznenie zmyslu materinskej alebo otcovskej starostlivosti napriek mnohým ťažkostiam. Niekedy sa to zdá skôr ako bremeno, ktoré treba niesť, než služba lásky, ktorá matku alebo otca napĺňa radosťou. Starostlivosť Cirkvi sa podľa Svätého Otca má prejaviť v pochopení, utíšení a začlenení.

Jedným zo spôsobov znovu odkrývania svojho povolania matky a otca je aj Letný pobyt pre rozvedených s deťmi v Pribyline v prostredí Západných Tatier, ktorý sa tento rok uskutočnil druhý krát. Väčšina zúčastnených boli práve matky s deťmi. Táto akcia je spoločnou iniciatívou rehole Misionárov Saletínov, spolu s Centrom mediácie a probácie v Prešove ako aj tímu dobrovoľníkov. Pobyt vytvára priestor pre vzájomné zdieľanie. „Vnímali sme, že pre mamy, ktoré sú často unavené povinnosťami pri vedení domácnosti, v zamestnaní a pri výchove detí to bol čas vzpruhy a nájdenia nových síl a tiež inšpirácie pre uskutočňovanie svojho materského poslania“ – povedal páter.

Pokračoval: „Rozvedených sa snažíme viesť aj k obnove zmýšľania a vyjadrovania sa o svojom manželovi alebo svojej manželke. Opakujeme im prosbu pápeža Františka: Nikdy neberte dieťa ako rukojemníka! Rozišli ste sa kvôli mnohým ťažkostiam a dôvodom, život vám priniesol túto skúšku, ale deti nech nemusia znášať ťarchu tohto rozchodu, nech nie sú použité ako rukojemníci proti manželskému partnerovi, nech vyrastajú s pocitom, že mama hovorí dobre o otcovi, aj keď nie sú spolu a otec hovorí dobre o mame.“ Je nezodpovedné ničiť obraz otca alebo matky s cieľom získať si náklonnosť dieťaťa, pomstiť sa alebo sa obhájiť, pretože to poškodí vnútorný život dieťaťa a spôsobí zranenia, ktoré sa ťažko hoja.

Je zaujímavé vidieť premenu na rozvedených, ktorí prestali negatívne hovoriť o manželskom partnerovi pred deťmi. Aj to jej jeden zo spôsobov ako môžu zakúsiť radosť lásky.

2. Deti z rozvedených rodín
Radosť lásky je potrebné obnoviť aj v deťoch po traume rozvodu.
„Ponad všetky možné zvažovania práve deti sú prvou starosťou, ktorá nesmie zostať zatienená nijakým iným záujmom alebo úmyslom.“ (AL 245)
„Cirkev i keď chápe konfliktné situácie, ktorými manželia musia prejsť, nemôže prestať byť hlasom tých najzraniteľnejších, teda detí, ktoré trpia neraz potichu. Cítime váhu tej hory, ktorá gniavi dušu dieťaťa v rodinách, v ktorých dochádza k zlému zaobchádzaniu a ubližovaniu až k roztrhnutiu puta manželskej vernosti?“ (AL 246) Tieto zlé skúsenosti nepomáhajú deťom, aby dozreli a boli schopné prijať celoživotné záväzky.

Zdá sa, že deti sú v tieni mnohých starostí spojených s rozvodovým konaním a potom so zvykaním si na nové podmienky života. Môžu sa cítiť oklamané a môžu prežívať zmätok, lebo vnímajú pretrhnutie puta medzi svojimi rodičmi.

Keď sa niekto snaží pomôcť deťom z rozvedených rodín, nie vždy sa to stretne s pochopením obidvoch rodičov. Takto už dva roky stroskotáva program Detský sprievodca svetom rozvodu. Bola to iniciatíva Centra mediácie a probácie v Prešove. Prekážkou v jeho realizácií bol chýbajúci súhlas druhého z rodičov. Už spomenutý Letný pobyt pre rozvedených s deťmi nemá za cieľ byť nápomocný len dospelým, ale hlavne deťom. Pre niektorých je už úspechom to, že spolu s dieťaťom vyšli zo svojej ulity, dokázali sa zdôveriť so svojimi smútkami aj radosťami.

„Snažíme sa poskytnúť deťom dobré skúsenosti a zážitky, aby to prevýšilo všetko, čo bolo zlé a čo v nich zanechalo akúkoľvek nechuť k životu“ uviedol páter.

3. Napredovanie aj po rozvode.
Sprevádzanie rozvedených je aj o zobudení snahy o radosť lásky a znovu nachádzaní odhodlania žiť a vychutnávať si život aj o rozvode, keď sa zdá, že všetko zlyhalo.

Manželská radosť, ktorú možno prežívať aj uprostred bolesti, znamená prijať to, že manželstvo je nevyhnutná kombinácia radostí a námah, napätí a uvoľnení, trápení a oslobodení, uspokojení a hľadaní, nepríjemností a potešení – stále na ceste priateľstva, ktorá podnecuje manželov, aby sa starali jeden o druhého tým, že si preukazujú vzájomnú pomoc a službu. (AL 126)

Páter Trizuljak uviedol nasledovné možnosti pastorácie:
Rozvedeným ponúkame duchovné obnovy rozVEDENÍ k Bohu. Rozlišujeme rozvedené osoby, ktoré nežijú v ďalšom zväzku a rozvedených a znovuzosobášených. Duchovné obnovy poskytujeme na dvoch miestach:
   - v exercičnom dome vo farnosti Chrenovec-Brusno 
   - v Rodinkove v Belušských Slatinách. 
V Rodinkove sú predovšetkým duchovné cvičenia pre rozvedených a znovuzosobášených, ktorí tam môžu prísť aj so svojimi deťmi.
Tí, ktorí žijú sami, môžu snahu o radosť lásky rozvíjať na nasledovných víkendovkách:
    rozVEDENÍ k BOHU I. prijatie vlastnej situácie a odpustenie
    rozVEDENÍ k BOHU II. zmierenie
    rozVEDENÍ k BOHU III. vernosť
Pre znovuzosobášených akoby rovnako znejúce, ale obsahovo trochu odlišné:
    rozVEDENÍ k BOHU I. prijatie vlastnej situácie
    rozVEDENÍ k BOHU II. odpustenie
    rozVEDENÍ k BOHU III. zmierenie (pripravujeme)

Termíny jednotlivých pobytov je možné nájsť na web stránkach:
     rodinkovo.sk
     rozvedenikatolici.sk
     saletini.sk

Vnímame, že nestačí len raz v roku dávať nádej, ale sprevádzať rozvedených aj v priebehu roka cez pravidelné mesačné stretnutia spojené s modlitbou. Fungujú v Bratislave, Trnave, Trenčíne v Centre pre rodinu, Žiline, Chrenovci – Brusne, Radvani v Banskej Bystrici a v Prešove. Je to čas s Božím slovom, čas zdieľania sa a vzájomného povzbudenia sa.

Po absolvovaní prvých troch duchovných obnov, čiže po troch rokoch sprevádzania, chceme rozvedeným ponúknuť ďalšiu formáciu v duchu našej rehole - pokánie a zmierenie. Na Slovensku funguje Saletínska škola novej evanjelizácie. Vnímame, že evanjelizačné kurzy môžu pomôcť rozvedeným, aby mali stálu a pravidelnú formáciu.

Náročnejšia sa zdá pastorácia rozvedených a znovuzosobášených. Ukázalo sa, že sa neprihlasujú v takom počte ako rozvedení, ktorí žijú sami. „Teším sa, že po troch rokoch sa podarilo vytvoriť skupinku približne 11 párov“ povedal páter. Absolvovali zatiaľ dve duchovné obnovy.

Od novembra tohto roku sa začali pravidelné dvojmesačné stretnutia u františkánov v Beckove. Sú to otvorené stretnutia aj pre nových záujemcov. Program obsahuje svätú omšu, prednášku a tiež čas pre zdieľanie sa a rozhovory.
Motiváciu pre snahu o radosť lásky môžu rozvedení nájsť aj na stránke rozvedenikatolici.sk. Je možné dostávať newsletter s aktuálnymi informáciami o akciách pre rozvedených.

Rozširuje sa aj knižný trh a ponuka rozšíriť horizonty aj vďaka knihám na tému rozvodu a sprevádzania po ňom. Páter uviedol niektoré tituly:
*Slovo rozvedeným
*Rozhodol som sa zostať verný
*Rozvedení.Katolíci. Čo ďalej ?
*Ako Boh obnoví tvoje manželstvo

Veríme, že ľudia pre ktorých je situácia po rozvode aktuálna si dokážu vybrať z pestrej ponuky projektu rozVEDENÍ k Bohu.

 

Poznámka: Podobné aktivty pre rozvedených môžete nájsť aj v ponuke Centra pre rodinu Sigord pri Prešove, kde najbližšie Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených budú v termíne 1.12. – 3.12.2017.


Pozrite si aj udalosť v kalendári k tomuto článku.

Chcem podporiť CPR

Prehľad mesiaca

Najnovšie články

16. ročník podujatia Hviezdy deťom - boli sme pri tom

28. jún 2024

Trenčín sa opäť stal dejiskom významného charitatívneho podujatia „Hviezdy deťom“, ktoré prebehlo už po šestnásty krát a opäť na Štadióne Sihoť, kde celá myšlienka pred rokmi začala.

Neplatení hrdinovia - uspeli sme v hlasovaní na podporu nášho projektu

18. jún 2024

Centrum pre rodinu v Trenčíne za dobu svojej existencie funguje do veľkej miery na práci dobrovoľníkov. Postupom času sa nám darí pracovať s dobrovoľníkmi systematickejšie. Zapojili sme sa do Participatívneho komunitného rozpočtu TSK s projektom "Neplatení hrdinovia". Cieľom projektu bolo podporiť a rozšíriť dobrovoľníctvo, ktoré je kľúčové pre naše centrum.

Akcia Otec a dcéra jún 2024 v Pastoračnom centre Jonatán

13. jún 2024

Od 6. júna do 9. júna 2024 sa v Pastoračnom centre Jonatán konala výnimočná akcia zameraná na budovanie vzťahu medzi otcom a dcérou. Na tento predĺžený víkend sa stretlo 13 párov, kde dievčatá vo veku 14 až 16 rokov spoločne so svojimi otcami prežívali nezabudnuteľné chvíle plné zážitkov, dobrodružstiev a vzájomného spoznávania.

Akcia Otec a dcéra v Pastoračnom centre Jonatán

13. jún 2024

Od 6. júna do 9. júna 2024 sa v Pastoračnom centre Jonatán konala výnimočná akcia zameraná na budovanie vzťahu medzi otcom a dcérou. Na tento predĺžený víkend sa stretlo 13 párov, kde dievčatá vo veku 14 až 16 rokov spoločne so svojimi otcami prežívali nezabudnuteľné chvíle plné zážitkov, dobrodružstiev a vzájomného spoznávania.

Otec & syn na mori 2024 - Dobrodružstvo na Jadrane

10. jún 2024

V máji sa uskutočnila nezabudnuteľná plavba určená na prehĺbenie vzájomných vyťahov otcov a synov, ktorú organizovalo Centrum pre rodinu Trenčín. Tento jedinečný program, ktorý trval od soboty 11. mája do soboty 18. mája, priniesol do života účastníkov mnoho vzácnych okamihov. Na palubách dvoch desaťmiestnych lodí typu Dufour sa plavilo 8 párov otcov a synov, animátor, kňaz a 2 kapitáni.

Archív článkov

0940 785 275 info@cprtrencin.sk Farská 12, 911 01 Trenčín facebook.com/cprtrencin
© 2015-2024 Centrum pre rodinu Trenčín Všetky práva vyhradené.
Nastavenie cookies | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga