Prednáška Rozvedení a sviatosti

22. október 2017

Si rozvedený a znovu civilne zosobášený? Si rozvedený a žiješ osamelo? Ak hľadáš odpovede na otázku aké máš práva vo vzťahu k sviatostiam, možno ich nájdeš v tomto článku.

Aké práva majú rozvedení v katolíckej cirkvi? Odpoveď  hľadalo 31 zúčastnených 11. septembra 2017 na  prednáške vdp. ICLic. Jozefa Varhaníka, cirkevného sudcu Nitrianskej diecézy, farára vo farnosti Sv. rodiny Trenčín – Juh, ktorá sa konala v refektári Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.

Tento problém riešila aj biskupská synoda, ktorá svoje stanovisko vydala v pápežskej exhortácií Amoris leticia, v ktorej prvom bode je uvedené: "Cirkev musí starostlivo sprevádzať svoje deti, ktoré sa nachádzajú uprostred búrky a hľadajú cestu."  Dokument o rozvedených a znovu zosobášených je ďalším prameňom, z ktorého čerpal pri svojej prednáške vdp.ICLic. J. Varhaník. Podľa tohto prameňa cirkev zostáva presvedčená, že manželstvo je nerozlučiteľné. Ani sv. Otec nemôže rozviazať konzumované a platné manželstvo. Manželstvo uzavreté a nekonzumované intímnym životom, môže pápež zrušiť. Ak sa človek sobášený v kostole civilne rozviedol, kňaz ho nemôže znovu zosobášiť, ani udeliť požehnanie pri novom civilnom sobáši. Môže mu dať iba požehnanie pri sv. omši bez prijatia sviatosti.

Rozvedení a znovu sobášení veriaci zostávajú členmi cirkvi, pretože prijali krst a zachovávajú si vieru. Prameň Familiaris consorcio č. 84 uvádza: Osobitne potrebujú lásku, preto lebo Kristus nikoho nevylučoval zo svojej lásky. Je úlohou pastoračnej činnosti poskytnúť rozvedeným starostlivosť.

Cirkevné právo delí rozvedených na dve skupiny:

1. skupinou sú veriaci zosobášení v kostole, civilne rozvedení, žijúci sami, t. j. v celibáte

2. skupinou sú veriaci zosobášení v kostole, civilne rozvedení, znovu civilne zosobášení s iným partnerom

Rozvedení z prvej skupiny, t. j. žijúci osamelo, môžu prijímať všetky sviatosti, lebo je vlastne verný manželskému partnerovi, s ktorým uzatvoril sviatostné manželstvo. Na Slovensku sa ešte vyžaduje súhlas biskupa, ktorý si môže vybaviť cez svojho kňaza.

Rozvedení z druhej skupiny, t. j. znovu civilne zosobášení s iným partnerom, nemôžu pristúpiť k spovedi, dostať rozhrešenie a pristúpiť k eucharistií, nakoľko u ostatných veriacich by to vyvolalo pochybnosti o nerozlučiteľnosti manželstva. Nemôžu vykonávať v cirkvi určité funkcie, napr. byť lektorom pri sv. omši, nemôžu byť krstným rodičom.

Vdp. Varhaník sa v prednáške dotkol viacerých sviatostí a možnosti účasti rozvedených na týchto sviatostiach.

Krstný rodič musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  - dovŕšil 16 . rok veku
  - vedie život primeraný viere, napr. bol sobášený v kostole
  - nie je rozvedený a znovu civilne zosobášený (ale môže byť rozvedený, žijúci sám)
  - bol birmovaný

Úlohou krstného rodiča je viesť dieťa vo viere. Ten, kto nespĺňa uvedené podmienky, môže byť len svedkom krstu. Neoprávnenosť krstného či birmovného rodiča neruší sviatosť. Meno krstného a birmovného rodiča sa nedá vymazať z cirkevnej matriky.

Svedkom pri sobáši nesmie byť človek, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku alebo je zbavený svojprávnosti. Neodporúča sa, aby bol rozvedený a znovu civilne zosobášený – ale nie je to zakázané.

Rozvedení a znovu civilne zosobášení ak sa odlúčia od osoby, ktorá nie je ich platným manželom, t. j. ak budú žiť ako priatelia, ako brat a sestra napr. pre výchovu detí, alebo chcú spolu stráviť starobu, môžu prijímať Eucharistiu.

Rozvedení a znovu civilne sobášení, ak sú presvedčení o neplatnosti ich pôvodného manželstva uzatvoreného v kostole, musia na vonkajšom fóre usporiadať svoj stav, t. j. požiadať cirkevný súd o preskúmanie platnosti manželstva. Ak cirkevný súd uzná manželstvo za neplatné (t. j. preukáže sa, že manželstvo v skutočnosti nevzniklo), môže sa takýto človek znovu zosobášiť cirkevne. Súdnou alebo administratívnou cestou sa potvrdí nulita manželstva v prípade vážnych dôvodov týkajúcich sa osoby v čase uzatvárania manželstva, teda ešte pred jeho vznikom  (napr. zatajenia vážnej veci, choroby, existencia rozlučujúcej prekážky veku, stavu, neschopnosti vziať na seba záväzky, atď.) alebo týkajúcej sa chybného manželského súhlasu (simulovanie, nesloboda, klamstvom dosiahnutý súhlas...) alebo nedostatku v kánonickej forme (napr. chýbajúca licencia sobášiaceho vzhľadom na územie, omyl v prípade jurisdikcie na území...). Neschopnosť vziať na seba záväzky manžela/manželky, neschopnosť vytvárať spoločné dobro posudzuje znalec z odboru psychológie prizvaný cirkevným súdom. V prípade odmietania spolupráce jedného z partnerov sú dôležité svedecké výpovede a súdnoznalecký posudok najmä z oblasti už uvedenej psychológie, psychiatrie, či medicíny.

Ale rozvedení a znovu sobášení civilne  nesmú nikdy stratiť nádej na spásu duše.

Ak je človek vážne chorý, odpadajú všetky prekážky. Kňaz ho môže vyspovedať, dať mu sv. prijímanie aj posledné pomazanie.

Kňaz M. Trizuljak na internetovej stránke Rodinkovo poskytuje rady pre rozvedených a znovu civilne sobášených. Môžu a majú právo na množstvo aktivít duchovného života:

  - počúvať Božie slovo
  - zúčastňovať sa na sv. omši
  - modliť sa
  - vychovávať deti v kresťanskej viere
  - konať skutky milosrdenstva a lásky
  - zapájať sa do cirkevného života
  - žiť v duchu kajúcnosti, napr. spytovať si svedomie
  - adorovať duchovne Ježiša v Eucharisti
  - rozprávať sa s kňazom alebo duchovným učiteľom

Účasť na živote cirkvi sa nemôže zúžiť len na prijímanie Eucharistie.

Cirkevné právo pozná aj termín trvalá odluka manželov. Táto odluka je možná:

  - ak bol jeden z manželov dlhoročne podvádzaný
  - v prípade domáceho násilia
  - v prípade gamblerstva (vtedy treba urobiť majetkové vysporiadanie)

Ak jeden s manželov nesúhlasí s rozlukou, musí  kňaz, ktorý ju vybavuje vypočuť obe strany. Po rozluke manželstvo pretrváva, aj keď spolu nebývajú.

V priebehu prednášky bol vysvetlený aj pojem prirodzene platné manželstvo. Týmto pojmom sa v cirkevnom práve označuje manželstvo civilne uzavreté nepokrstenými neveriacimi, ktorí konzumujú manželský život. Ale to neplatí pre pokrstených. Tí majú povinnosť prijať sviatosť manželstva v kostole. Táto skutočnosť bude obsahom nového 6. prikázania, ktoré bude znieť: Sláviť manželstvo pred tvárou cirkvi.

Ďalším pojmom, ktorý bol vysvetlený je sanácia manželstva. Sanáciu udeľuje biskupský úrad, ak sú manželia civilne zosobášení, žijú spolu spravidla viac ako 10 rokov, chcú zotrvávať naďalej v manželstve, chcú vychovávať spolu deti vo viere. Biskup udelí sanáciu napr. ak je jeden z manželov inej viery, alebo neveriaci,  odmieta sobáš v katolíckom kostole a druhý z manželov – kresťan katolík túži po sobáši v kostole, po pokrstení detí, chce ich vychovávať vo viere a pod. Po udelení sanácie biskupským úradom katolík žijúci v sanovanom manželstve môže prijímať všetky sviatosti a môže byť aj krstným, či birmovným rodičom.

Po ukončení prednášky sa vdp. ICLic. Jozef Varhaník trpezlivo venoval problémom a otázkam prítomných.

Podľa Jozefa Slivoňa, SDB, ktorý prednáša právo na pápežskej univerzite Universitá Pontificia Salesiana v Ríme dôvodom pribúdajúcich rozvodov medzi veriacimi je v nedostatočnej príprave na sviatostné manželstvo, psychická a osobnostná nezrelosť, ale aj veľká nevedomosť. Často chýba chápanie pravej podstaty sviatosti a tiež pravej podstaty lásky, ktorá musí byť spojená s obetou a askézou. Bez teoretickej prípravy pred manželstvom zo strany kňazov a solídneho duchovného života, nie je možné uniesť novodobé bremená manželského života. Pastorácia rozvedených a civilne znovu zosobášených nie je ľahká a bude sa musieť zaviesť adekvátna príprava kňazov a budúcich kňazov.

Chcem podporiť CPR

Prehľad mesiaca

Najnovšie články

Vitamínová bomba pre vzťahy - ako sme prežili NTM 2024

20. február 2024

V dňoch od 12. do 18. februára 2024 organizovalo Centrum pre rodinu Trenčín už 10-ty Národný týždeň manželstva (NTM), ktorý nám ponúkol jedinečnú príležitosť propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Tohtoročné motto Národného týždňa manželstva bolo: "Vitamíny pre vitálny vzťah"

Národný týždeň manželstva 2024

31. január 2024

Doplňte si vitamíny pre váš vzťah!

2% pre CPR Trenčín 2024

23. január 2024

Ak chcete prejaviť podporu centru pre rodinu, darujte percentá z vašich daní nášmu občianskemu združeniu CPR Trenčín. Váš záujem a podpora nás posúva ďalej. Ďakujeme.

Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou 2024

12. január 2024

Po roku opäť otvárame vzdelávací kurz pre seniorov. Kurz nadväzuje na úspešný projekt Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou. Netradičná forma individuálneho zlepšovania počítačovej gramotnosti, kde školiteľmi sú dobrovoľníci - študenti trenčianskych stredných škôl a gymnázií.

Aký bol advent v našom centre?

8. január 2024

Advent predstavuje obdobie očakávania narodenia Spasiteľa, obdobie, kedy sa snažíme lepšie otvoriť naše srdcia a pripravovať sa na jeho príchod. Jedným zo spôsobov je venovať viac času svojej rodine a blízkym, s ktorými môžeme posilniť naše vzťahy.

Archív článkov

0940 785 275 info@cprtrencin.sk Farská 12, 911 01 Trenčín facebook.com/cprtrencin
© 2015-2024 Centrum pre rodinu Trenčín Všetky práva vyhradené.
Nastavenie cookies | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga